Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính bán niên nhà máy in tiền Quốc gia: Âm gần 214 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính bán niên của nhà máy in tiền Quốc gia năm 2018, doanh nghiệp này đã âm 214 tỷ đồng dù lãi 6 tháng đầu năm đã vượt mục tiêu đề ra. Doanh thu thuần cũng có xu hướng tăng.

Nếu tính theo kế hoạch lãi năm 2018 thì nhà máy in tiền quốc gia đã lãi đến 68 tỷ đồng và vượt hẳn 26% mục tiêu đề ra. Tuy nhiên dòng tiền kinh doanh vẫn được báo cáo âm gần 214 tỷ đồng. Doanh thu thuần của công ty đạt 998 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm. So với cùng kì năm 2017, con số này tăng lên 28% và đã đạt được 43% kế hoạch năm. Nếu tính riêng doanh thu, con số này không chênh lệch quá nhiều so với dự định đã đề ra.

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của nhà máy in tiền quốc gia thể hiện trong báo cáo tài chính bán niên không có sức đột phá quá mạnh mẽ so với cùng kì năm ngoái bởi số tiền vốn bán hàng tăng mạnh. Ước tính số tiền vốn được doanh nghiệp này bỏ ra là 911 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp chỉ thu về 87 tỷ đồng. Trong báo cáo tài chính bán niên cũng thể hiện những con số khá khả quan. Doanh thu tài chính tăng từ 13 tỷ đồng lên 17 tỷ đồng trong đó phần lớn đến từ tiền lãi ngân hàng. Trong khi đó, chi phí tài chính cũng có xu hướng giảm xuống còn 9 tỷ đồng, so với con số cũ, mức này đã giảm 40%.

Nhà máy in tiền quốc gia báo âm 214 tỷ đồng

Sau khi trừ đi mọi chi phí, Nhà máy in tiền quốc gia đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm hơn 60 tỷ đồng, tăng 44%. Tính đến ngày cuối cùng của tháng 6, tổng tài sản của nhà máy in tiền quốc gia đạt 2.341 tỷ đồng, có dấu hiệu tăng nhưng không đáng kể so với đầu năm. Điều đáng nói là số hàng tồn kho của doanh nghiệp này đã tăng lên đến 88%, tương đương 997 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cũng có dấu hiệu tăng. Theo báo cáo tài chính bán niên của Nhà máy in tiền quốc gia, con số này là 1.960 tỷ đồng, trong đó có 40 tỷ đồng tiền nhuận chưa phân phối. Cũng theo báo cáo tài chính bán niên này, dòng tiền hoạt động kinh doanh đã âm gần 214 tỷ đồng. So với cùng kì năm 2017, con số này còn có dấu hiệu xuống dốc hơn. Năm 2017, số tiền âm của hoạt động kinh doanh là 185 tỷ đồng.

Nguyên nhân được nhà máy in tiền quốc gia lý giải cho số tiền âm lớn này đó là sự tăng lên của số tiền phải chi trả cho người cung cấp hàng hóa, cụ thể, số tiền này được tăng lên 21% so với cùng kỳ, lên đến số tiền 1.061 tỷ đồng. Tiền dùng để chi trả cho các tài sản cố định cũng được giảm vô cùng mạnh từ 43 tỷ đồng xuống còn 839 triệu đồng.

Hiện tại, người dang giữ chức vụ làm chủ tịch hội đồng thành viên là ông Nguyễn Văn Toản, trưởng ban Quản lý phát triển, mở rộng nhà máy in tiền quốc gia giai đoạn 2009 – 2020. Nhà máy in tiền quốc gia được chuyển đổi mô hình từ hội đồng thành viên quy định đối với công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên. Lĩnh vực kinh doanh chính của nhà máy này là in tiền, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm lưu niệm bằng tiền và các giấy tờ khác. Tất cả các mặt hàng được sản xuất tại đây đều không được tùy tiện mà phải theo kế hoạch được giao của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam.