Báo cáo tài chính, Doanh nghiệp nhà nước, Kế hoạch kinh doanh, Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2017 VNPT lãi tăng trưởng 32,5% lãi sau thuế

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017  của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố  vừa qua, kết quả kinh doanh khá khả quan vói doanh thu đạt  mức tăng trưởng 4,5% so với năm trước đó – tương ứng đạt 52.861 tỷ đồng. Biên lợi nhuận , tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 23,4%.
kết quả kinh doanh

Trong khi chi phí tài chính được kiểm chế ở mức 232 tỷ đồng, thì kỳ này Doanh thu tài chính của VNPT đạt 2.550 tỷ đồng. Chi phí bán hàng   tăng trưởng  18,6% – đạt 4.340 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng trưởng 17,5% – đạt  5.626 tỷ đồng. VNPT báo lợi nhuận sau thuế tăng 32,5% so với cùng kỳ.4.300 tỷ đồng sau thuế.
Tính đến thời điểm 31/12/2018  của ập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đạt trên 95.633 tỷ đồng , tổng tài sản ,  giữa tài sản ngắn và, dài hạn được đưa về mức khá cân bằng, cụ thể: tài sản ngắn hạn  đạt 51.570 tỷ đồng trong đó đáng chú ý là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  chiếm phần lớn tài sản ngắn hạn đạt 35.044 tỷ đồng ( tuy nhiên không có thuyết minh cho khoản mục đầu tư này), tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh so với hồi đầu năm đạt 4.853 tỷ đồng.
 Cộng hai khoản đầu tư tài chính và tiền và các khoản tương đương tiền, VNPT có gần 39.000 tỷ đồng  chiếm tỷ trọng lớn trong khoản tài sản ngắn hạn, riêng hai khoản này đã đạt khoảng trên 1,7 tỷ USD.
Các khoản mục khác như , hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng không đáng kể mặc dù đều tăng so với cùng kỳ . Tài sản dài hạnchủ yếu là tài sản cố định, tổng tài sản dài hạn đạt  44.062 tỷ đồng,
Tính đến hết năm 2017  Tổng nợ phải trả của tập đoàn VNPT là 30.932 tỷ đồng, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu  đạt mốc 0,48 lần, đây là ngưỡng an toàn đáng nể cho thấy sự nỗ lực của VNPT.
 

kết quả kinh doanh
kết quả kinh doanh năm tài chính 2017 của VNPT

Tính đến thời điểm kết thúc năm 2017, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông bên cạnh  28 công ty con dưới dạng Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần, VNPT còn sở hữu 4 công ty con 100% vốn gồm Tổng công ty truyền thông (VNPT – Media), Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT – Vinaphone); ; Công ty TNHH MTV Cáp quang và Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện .
Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2018, VNPT đặt mục tiêu đạt 57.880 tỷ đồng kế hoạch doanh thu hợp nhất, so với thực hiện năm 2017 tăng trưởng 4%. Lợi nhuận trước thuế ước tăng trưởng 15% – đạt 5.760 tỷ đồng,
Về kế hoạch kinh doanh cụ thể trong năm 2018, VNPT dự kiến thực hiện  xây dựng kế hoạch chuẩn bị thực hiện cổ phần hoá công ty mẹ và IPO cuối năm 2019 và tiến hành  cơ cấu lại VNPT theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ  giai đoạn 2018 – 2020