Báo cáo tài chính, Kết quả kinh doanh

Tiếp tục lỗ thêm 481 tỷ năm 2017, Viette Global lỗ lũy kế lên đến 3.452 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng công ty Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) công bố, kỳ này kết quả kinh doanh cải thiên hơn so với năm 2016, với doanh thu thuần năm 2017 của Viettel Global tăng 24% – đạt 19.023 tỷ đồng, Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần còn 76,4% so với năm 2017 kéo lợi nhuận gộp đạt 4.483 tỷ đồng – tương ứng với tăng 82%.

Doanh thu tài chính năm vừa qua tăng lên gấp 6 lần với năm 2016 –  2.978 tỷ đồng nhờ chênh lệch tỷ giá đột biến khiến cho nguồn thu từ hoạt động này tăng vọt từ 301 tỷ đồng 2.421 tỷ đồng giai đoạn năm 2016 – 2017. Chi phí tài chính kỳ này giảm nhẹ 4,1% so với năm trước – đạt 3.479 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ khoản lỗ chênh lệch tỷ giá – đạt (2.732 tỷ đồng).

Mặt khác chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này tăng mạnh so với năm trước tăng 64% – đạt 2.590 tỷ đồng, Chi phí thuế thu nhập ròng tăng mạnh đạt mốc 508 tỷ đồng, kéo lợi nhuận của Viettel nhảy số âm – lỗ sau thuế đạt 481 tỷ đồng, so với con số lỗ khổng lồ của năm 2016 – lỗ 2.417 tỷ đồng thì đây vẫn là cải thiện hơn rất nhiều.

Với kết quả lỗ 481 tỷ đồng năm 2017, hiện nay số lỗ lũy kế lên đến 3.452 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2017, Viettel Global ghi nhận đạt 51.966 tỷ đồng tổng tài sản, so với năm trước tăng 11%, Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn 7.257 tỷ đồng, các khoản phải thu dài hạn đạt 10.087 tỷ đồng, còn lại chủ yếu là tài sản cố định – draj 14.453 tỷ đồng.
Tính đến ngày kết thúc năm 2017, vốn chủ sở hữu tăng nhẹ 0,4% sau hơn một năm – Viettel Global ở mức 18.458 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 18% – đạt 33.508 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay giảm gần 6% – đạt 19.894 tỷ đồng. Về tổng quan hoạt động cuarViettel Global hiện nay, đây đơn vị phụ trách hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn Công nghiệp Viễn Thông Quân đội (Viettel) với hơn 10 quốc gia đang đầu tư  ở thị trường nước ngoài gồm: Cameroon, Tanzania,  Burundi, Myanmar và Peru, Campuchia, Mozambique, Lào, Haiti, Đông Timor.