Đại hội cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, Kế hoạch kinh doanh, Kết quả kinh doanh

Lãi lớn nhờ nuôi tôm, Thực phẩm Sao Ta dự kiến chia cổ tức 45% năm 2017

Năm 2017 là một năm “đại thắng” của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Mã: FMC), với việc tiêu thụ được 12.947 tấn tôm, 15.574 tấn tôm thành phẩm, 1.414 tấn nông sản thành phẩm cùng với 1.305 tấn nông sản các loại. 


Theo báo cáo thường niên năm 2017 từ phía công ty, việc vượt chỉ tiêu 3,8% so với kế hoạch là nhờ hoàn thiện cơ sở vật chất.
về kết quả kinh doanh năm 2017, doanh thu đạt 3.248 tỷ đồng so với năm 2016 tăng 7%, Lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 30% với với năm trước – đạt 112 tỷ đồng. Do vậy, Công ty dự kiến trình đại hội cổ đông chia cổ tức 45% cho năm 2017 thay vì kế hoạch 30% trước đó.
Về kế hoạch kinh doanhnăm 2018, Thực phẩm Sao Ta đặt mục tiêu sản lượng tôm thành phẩm tăng trưởng 22% tương ứng với đạt 19.000 tấn, sản lượng nông sản tăng 28,6% tương ứng với 1.800 tấn.

Dự kiến năm 2018, Doanh thu của FMC tăng 32% tương ứng đạt 190 triệu USD. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 12% tương ứng với 140 tỷ đồng. Năm 2018 Công ty đặt kế hoạch chia cổ tức tối thiểu 20%.

Diễn biến cổ phiếu FMC trong 3 tháng gần đây (Nguồn: VND)
Nhờ kết quả kinh doanh tốt, giá cổ phiếu FMC cũng khởi sắc. Vừa qua, Công ty Cổ phần Pan Farm thông báo đăng ký chào mua công khai gần 11,9 triệu cổ phiếu FMC, tương ứng với 273,7 tỷ đồng. Tham vọng của Pan Farm muốn nâng sở hữu 35% vốn cổ phần FMC tương ứng với 13,7 triệu cổ phiếu.

Xem thêm: >> Giảm lợi nhuận so với năm2016, Vocarimex vẫn vượt 50% kế hoạch năm